Organiziranost

Organa Javnega stanovanjskega sklada MOK sta:

  • nadzorni svet
  • direktor.

 

Nadzorni svet Javnega stanovanjskega sklada MOK

Nadzorni svet, ki šteje 7 članov, je Občinski svet MOK imenoval s sklepom za dobo štirih let z možnostjo podaljšanja.

Predsednica NS:

  • Metka Sušec Praček

Namestnik predsednice NS:

  •   Klemen Maučec

Člani:

  • Dušan Arko
  • Petra Gunjač
  • Miloš Senčur
  • Duna Puh
  • Nataša Jankovič Toškan     

Direktor

Direktorja imenuje in razrešuje ustanovitelj na predlog nadzornega sveta javnega sklada. Ustanovitelj imenuje direktorja za dobo štirih let, z možnostjo ponovnega imenovanja.

Direktor je Zlatko Kuštra, svoj štiriletni mandat je pričel 18.9.2020

Danes je na skladu poleg direktorja zaposlenih 15  javnih uslužbencev.

 

Organigram Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Koper