Katalog informacij javnega značaja

Slovenščina
1. Osnovni podatki o katalogu
Naziv družbe: 

Javni stanovanjski sklad Mestne občine Koper

Odgovorna oseba: 
Zlatko Kuštra direktor
Datum prve objave kataloga: 
Pon, 01/10/2005
Datum zadnje spremembe: 
Pon, 04/19/2021
Druge oblike kataloga: 
Tiskana oblika je dostopna na sedežu organa.
2. Splošni podatki o družbi in informacijah javnega značaja s katerimi razpolaga
2.a Organigram in podatki o organizaciji družbe
 • Naziv: Javni stanovanjski sklad Mestne občine Koper
 • Naslov: Verdijeva ulica 10, 6000 Koper
 • Telefon: 080-30-18
 • Telefaks: (05) 96-99-404
 • Elektronski naslov: tajnistvo@jss-mok.si
 • IBAN: SI56 0125 0600 0000 239, Banka Slovenije
 • Matična številka: 5839114
 • ID za DDV: SI30762553
Seznam vseh notranjih organizacijskih enot: 

direktor
Zlatko Kuštra

Pomočnik direktorja
Igor Franca

Pravno-kadrovska služba
Ana Fajić, vodja službe

Služba za stanovanjske zadeve   
Tanja Kokole, vodja službe

Služba za investicije in vzdrževanje stanovanj
Bernarda Kosmina, vodja službe

Finančno računovodstka služba
Jasmina Fantinič, vodja službe

Organigram družbe: 

Kratek opis delovnega področja družbe: 

Javni stanovanjski sklad Mestne občine Koper opravlja naloge s stanovanjskega področja.

2.b Kontaktni podatki uradne osebe (oseb), pristojnih za posredovanje informacij
Kontaktni podatki uradne osebe: 
 • Zlatko Kuštra – direktor
  Verdijeva 10, Koper
  telefon: 05/96-99-400
  e-naslov: tajnistvo@jss-mok.si
2.c Seznam zakonov, podzakonskih aktov in predpisov Evropskih skupnosti z delovnega področja družbe
Državni predpisi: 

Zakonodaja

Zakon o javnih skladih (ZJS-1)
(Ur.l. RS, št. 77/08, 8/10)

Zakon o splošnem upravnem postopku (ZUP)
(uradno prečiščeno besedilo ZUP-UPB2, Ur.l. RS, št. 24/06, 105/06-ZUS-1, 126/2007, 65/2008, 47/2009 Odl.US: U-I-54/06-32 (48/2009 popr.), 8/2010

Stanovanjski zakon (SZ-1)
(Ur.l. RS, št. 69/03, 18/04-ZVKSES, 47/06-ZEN, 9/07 Odl. US, 18/07 Skl. US, 45/08-ZVEtL, 57/08, 90/09 Odl. US), Odl.US: U-I-128/08-23, Up-933/08-18, 62/2010-ZUPJS, 56/2011 Odl.US: U-I-255/09-14, 87/2011

Zakon o varstvu kupcev stanovanj in enostanovanjskih stavb (ZVKSES)
(Ur.l. RS, št. 18/04)

Zakon o nacionalni stanovanjski varčevalni shemi in subvencijah mladim družinam za prvo reševanje stanovanjskega vprašanja (ZNSVS)
(uradno prečiščeno besedilo ZNSVS-UPB2; Ur.l. RS št. 96/07)

Zakon o evidentiranju nepremičnin (ZEN)
(Ur.l. RS, št. 47/2006, Ur.l. RS, št. 65/2007 Odl.US: U-I-464/06-13)

Stvarnopravni zakonik (SPZ)
Ur.l. RS, št. 87/2002, Ur.l. RS, št. 18/2007 Skl.US: U-I-70/04-18

Zakon o javnem naročanju (ZJN-2)
(Ur.l. RS, št. 128/2006 Ur.l. RS, št. 16/2008, 19/2010, 18/2011)

Zakon o izvršbi in zavarovanju (ZIZ)
(uradno prečiščeno besedilo ZIZ-UPB4; Ur.l. RS, št.  3/2007-UPB4, 93/2007, 6/2008 Skl.US: U-I-354/07-6, 37/2008-ZST-1, 45/2008-ZArbit, 113/2008 Odl.US: U-I-344/06-11, 28/2009, 47/2009 Odl.US: U-I-54/06-32 (48/2009 popr.), 57/2009 Skl.US: Up-1801/08-10, U-I-237/08-10, 51/2010, 26/2011

Zakon o pravdnem postopku (ZPP)
(uradno prečiščeno besedilo ZPP-UPB3; Ur.l. RS, št.73/2007-UPB3, 101/2007 Odl.US: Up-679/06-66, U-I-20/07, 102/2007 Odl.US: Up-2089/06-31, U-I-106/07, 45/2008-ZArbit, 45/2008, 62/2008 Skl.US: U-I-275/06-7, Up-811/07-7, 111/2008 Odl.US: U-I-146/07-34, 116/2008 Skl.US: U-I-253/07-6, Up-2118/06-6, 121/2008 Skl.US: U-I-279/08-8, 47/2009 Odl.US: U-I-54/06-32 (48/2009 popr.), 57/2009 Odl.US: U-I-279/08-14, 12/2010 Odl.US: U-I-164/09-13, 49/2010 Odl.US: U-I-8/10-10, 50/2010 Odl.US: U-I-200/09-14, 107/2010 Odl.US: U-I-161/10-12, 43/2011, 58/2011 Odl.US: U-I-277/09-8, Up-1333/09-7, U-I-287/09-10, Up-1375/09-9)

Zakon o graditvi objektov (ZGO-1)
(uradno prečiščeno besedilo ZGO-1-UPB1; Ur.l. RS, št.102/2004-UPB1 (14/2005 popr.), 92/2005-ZJC-B, 93/2005-ZVMS, 111/2005 Odl.US: U-I-150-04-19, 120/2006 Odl.US: U-I-286/04-46, 126/2007, 57/2009 Skl.US: U-I-165/09-8, 108/2009, 61/2010-ZRud-1 (62/2010 popr.), 20/2011 Odl.US: U-I-165/09-34)

Zakon o dostopu do informacij javnega značaja (ZDIJZ)
(uradno prečiščeno besedilo ZDIJZ-UPB2; Uradni list RS, št. 51/06, 117/06 – ZdavP-2)

Zakon o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1)
(Ur.l. RS 86/04, 113/05 – ZinfP, 51/07, 67/07, 94/2007-UPB1)

Podzakonski predpisi

Pravilnik o določitvi vrednosti točke za ugotovitev vrednosti stanovanja
(Ur.l. RS, št. 138/2006)            

Pravilnik o programu izobraževanja in navodilu o usposabljanju za točkovanje stanovanj
(Ur.l. RS, št. 97/2005)

Pravilnik o merilih za ugotavljanje vrednosti stanovanj in stanovanjskih stavb
(Ur.l. RS, št. 127/2004, Ur.l. RS, št. 69/2005)

Pravilnik o minimalnih tehničnih zahtevah, ki jih morajo izpolnjevati bivalne enote, namenjene začasnemu reševanju stanovanjskih potreb socialno ogroženih oseb
(Ur.l. RS, št. 123/2004)

Pravilnik o minimalnih tehničnih zahtevah za graditev oskrbovanih stanovanj za starejše ter o načinu zagotavljanja pogojev za njihovo obratovanje
(Ur.l. RS, št. 110/2004, 81/2009, 17/2011)

Pravilnik o upravljanju večstanovanjskih stavb
(Ur.l. RS, št. 60/2009, 87/2011)

Navodilo o izdelavi poročila o upravnikovem delu
(Ur.l. RS, št. 108/2004)

Pravilnik o standardih vzdrževanja stanovanjskih stavb in stanovanj
(Ur.l. RS, št. 20/2004, 18/2011 )

Pravilnik o dodeljevanju neprofitnih stanovanj v najem
(Ur.l. RS, št. 14/2004, 34/2004, 62/2006, 11/2009, 81/2011)

Uredba o metodologiji za oblikovanje najemnin v neprofitnih stanovanjih ter merilih in postopku za uveljavljanje subvencioniranih najemnin
(Ur.l. RS, št. 131/2003 142/2004, 99/2008, 62/2010-ZUPJS)

Uredba o označevanju stanovanj in stanovanjskih enot
(Ur.l. RS, št. 63/2006)

Pravilnik o minimalnih tehničnih zahtevah za graditev stanovanjskih stavb in stanovanj
(Ur.l. RS, št. 1/2011)

Pravilnik o zahtevah za zagotavljanje neoviranega dostopa, vstopa in uporabe objektov v javni rabi ter večstanovanjskih stavb
(Ur.l. RS, št. 97/2003, 77/2009 Odl.US: U-I-138/08-9)

Pravilnik o merilih za določitev prispevka etažnega lastnika v rezervni sklad in najnižji vrednosti prispevka
(Ur.l. RS, št. 11/2004, Ur.l. RS, št. 18/2007 Skl.US: U-I-70/04-18, 60/2009 )

Uredba o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja
(Ur.l. RS, št. 76/2005, 119/2007, 95/2011 )

Akti JSS MOK

Odlok o ustanovitvi Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Koper
(Ur.l. RS, št. 61/09)

Splošni pogoji poslovanja Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Koper
(Ur.l. RS, št. 33/10, 7/20

 

2.e Seznam strateških in programskih dokumentov po vsebinskih sklopih
Seznam strateških in programskih dokumentov: 
 • Proračun MO Koper 2003
 • Proračun MO Koper 2004
 • Proračun MO Koper 2005
 • Proračun MO Koper 2006
 • Proračun MO Koper 2007
 • Proračun MO Koper 2008
 • Proračun MO Koper 2009
 • Proračun MO Koper 2010
 • Proračun MO Koper 2011
 • Proračun MO Koper 2012
 • Proračun MO Koper 2013
 • Proračun MO Koper 2014
 • Proračun MO Koper 2015
 • Proračun MO Koper 2016
 • Proračun MO Koper 2017
 • Proračun MO Koper 2018
 • Proračun MO Koper 2019
 • Proračun MO Koper 2020
 • Proračun MO Koper 2021
 • Poslovni in finančni načrt Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Koper za leto 2003
 • Poslovni in finančni načrt Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Koper za leto 2004
 • Poslovni in finančni načrt Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Koper za leto 2005
 • Poslovni in finančni načrt Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Koper za leto 2006
 • Poslovni in finančni načrt Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Koper za leto 2007
 • Poslovni in finančni načrt Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Koper za leto 2008
 • Poslovni in finančni načrt Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Koper za leto 2010
 • Poslovni in finančni načrt Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Koper za leto 2011
 • Poslovni in finančni načrt Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Koper za leto 2012
 • Poslovni in finančni načrt Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Koper za leto 2013
 • Poslovni in finančni načrt Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Koper za leto 2014
 • Poslovni in finančni načrt Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Koper za leto 2015
 • Poslovni in finančni načrt Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Koper za leto 2016
 • Poslovni in finančni načrt Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Koper za leto 2017
 • Poslovni in finančni načrt Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Koper za leto 2018
 • Poslovni in finančni načrt Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Koper za leto 2019
 • Poslovni in finančni načrt Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Koper za leto 2020
 • Poslovni in finančni načrt Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Koper za leto 2021
 • Zaključni račun JSS MOK 2003
 • Zaključni račun JSS MOK 2004
 • Zaključni račun JSS MOK 2005
 • Zaključni račun JSS MOK 2006
 • Zaključni račun JSS MOK 2007
 • Zaključni račun JSS MOK 2008
 • Zaključni račun JSS MOK 2009
 • Zaključni račun JSS MOK 2010
 • Zaključni račun JSS MOK 2011
 • Zaključni račun JSS MOK 2012
 • Zaključni račun JSS MOK 2013
 • Zaključni račun JSS MOK 2014
 • Zaključni račun JSS MOK 2015
 • Zaključni račun JSS MOK 2016
 • Zaključni račun JSS MOK 2017
 • Zaključni račun JSS MOK 2018
 • Zaključni račun JSS MOK 2019
 • Zaključni račun JSS MOK 2020
 • Načrt razvojnih programov stanovanjske gradnje v Mestni občini Koper za obdobje 2003 - 2006
 • Poslovna politika Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Koper za srednjeročno obdobje 2012 - 2016
2.f Seznam vrst upravnih, sodnih ali zakonodajnih postopkov
Vrste postopkov, ki jih vodi družba: 

Upravni postopki

 • Registracija upravnikov (2. odstavek 161. čl. SZ-1),
 • Vodenje postopkov upravnih izvršb po odločbah stanovanjske inšpekcije (127. čl. SZ-1),
 • Ugotavljanje upravičenosti do dodelitve neprofitnih stanovanj v najem (87. čl. SZ-1),
 • Izjemno dodeljevanje neprofitnih stanovanj (87. čl. SZ-1),
 • Zamenjave neprofitnih stanovanj (89. čl. SZ-1).
2.h Seznam javnih evidenc, s katerimi organ upravlja
Seznam evidenc: 

REGISTER UPRAVNIKOV

 • 161. in 166. čl. Stanovanjskega zakona (Ur. l. RS, št. 69/03),
 • register vsebuje vse podatke, ki jih stanovanjski zakon taksativno našteva v 166. členu,
 • predlog za vpis v register upravnikov predlaga upravnik oziroma predsednik skupnosti lastnikov.
2.j Najpomembnejši vsebinski sklopi drugih informacij javnega značaja oziroma seznam posameznih dokumentov
Seznam posameznih dokumentov: 
 • Sporočila za javnost
 • Razpisi
 • Razpisi, ki so v izvajanju
3. Opis načina dostopa do posameznih sklopov informacij
Opis dostopa do posameznih sklopov informacij: 
 • Spletna stran Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Koper je http://www.jss-mok.si  
 • Elektronski poštni naslov je tajnistvo@koper.si
 • Fizično ali po telefonu na sedežu sklada, Cesta Zore Perello Godina 2, Koper, v času uradnih ur:

          
Informacijska pisarna:
Ponedeljek: od 08:00 do 12:00 ure
Sreda: od 08:00 ure do 12:00 ure in od 14:00 ure do 17:00 ure
Petek: od 08:00 ure do 12:00 ure.

Na sedežu Mestne občine Koper, Verdijeva 10, Koper, v času uradnih ur:
Glavna pisarna: ponedeljek, torek, četrtek in petek od 08:00 ure do 12:00 ure, ob sredah pa od 8:00 do 12:00 ure in 14:00 do 17:00 ure;

Osebam s posebnimi potrebami je omogočen dostop do sklada.

4. Seznam najpogosteje zahtevanih informacij javnega značaja
Seznam najpogosteje zahtevanih informacij oziroma tematskih sklopov: 

Seznam najpogosteje zastavljenih vprašanj lahko dobite preko e-pošte tajnistvo@jss-mok.si ali po telefonu: 080 3018.