Zakonodaja

Za lažji pregled so na enem mestu dostopni vsi zakonski, podzakonski in občinski akti, kateri urejajo stanovanjsko področje, delovanje javnih skladov, pravic in obveznosti najemnikov oziroma kupcev stanovanj.

Javni stanovanjski sklad Mestne občine Koper ravna v skladu s slovensko zakonodajo.