Črpanje evropskih sredstev

Prenova stanovanj Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Koper v starem mestnem jedru Kopra 

Z investicijo se bodo sanirani deli degradiranega urbanega območja starega mestnega jedra Kopra, pri čemer bo obnovljenih 24 neprofitnih najemnih stanovanj v 16 objektih.  Gre za vzdrževalna dela, po večini za sanacijo ovoja objektov, ponekod pa tudi za nekatere notranje posege (obnova kopalnic, kletnih prostorov ipd.). Bruto tlorisna površina vseh objektov skupaj, ki bodo prenovljeni, znaša 1.586,10 m².

V okviru te investicije se bodo obnavljali naslednji objekti: Santorijeva ulica 2, Kolaričeva ulica 5, Staničev trg 13, Dimnikarska ulica 13a, Kmečka ulica 15, Ulica stare pošte 1, Marušičeva ulica 25, Marušičeva ulica 31, Mirenska ulica 2, Opekarska ulica 1, Ribiški trg 2, Pekarniška ulica 4, Pekarniška ulica 6, Bošadraga 2, Ulica agrarne reforme 30, Bazoviška ulica 36.

Vrednost celotne investicije je 373.382 EUR.

JSS MOK je izvedel javno naročilo za izbiro izvajalca za izvedbo prenovo stanovanj, ki ga je objavil na portalu JN dne 7.2.2020. Delo sta dobili podjetji Finali d.o.o. (1 in 3 sklop) in podjetje Koinstal d.o.o. (2 sklop). Uvedba v delo bo v sredo 27. 5. 2020, rok dokončanja vseh del je 5 mesecev.

Investicija se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020, prednostna os 6 «Boljše stanje okolja in biotske raznovrstnosti«, prednostne naložbe 6.3 »Sprejemanje ukrepov za izboljšanje urbanega okolja, oživitev mest, sanacijo in dekontaminacijo degradiranih zemljišč, zmanjšanje onesnaženosti zraka in spodbujanje ukrepov za zmanjšanje hrupa«, specifični cilj 6.3.1 »Učinkovita raba prostora na urbanih območjih«.

Projekt »Prenova stanovanj JSS Mestne občine Koper v starem mestnem jedru Kopra« se bo sofinanciral iz Evropskega sklada za regionalni razvoj kot prispevek Evropske unije in pripadajoči nacionalni prispevek kot prispevek Republike Slovenije. Preostala sredstva bo zagotovil Javni stanovanjski sklad Mestne občine Koper.