Pogosta vprašanja

1. Kako pridem do neprofitnega najemnega stanovanja v Mestni občini Koper?

Neprofitno stanovanje v lasti Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Koper je možno pridobiti v najem na podlagi javnega razpisa, ki se objavi v Uradnem listu RS, Primorskih novicah ter spletnih straneh Mestne občine Koper. Na razpis lahko kandidirajo državljani Republike Slovenije s stalnim bivanjem v Mestni občini Koper.

Glede na dohodek se oblikujeta dve prednostni listi, lista A za prosilce z nižjimi dohodki in lista B za prosilce z višjimi dohodki, ki so zavezanci za plačilo varščine in lastne udeležbe.

2. Kje dobim vlogo za dodelitev neprofitnega stanovanja?

Obrazec vloge za dodelitev neprofitnega stanovanja v najem je na razpolago v času razpisa, se pravi takrat, ko je razpis objavljen.

3. Kakšne možnosti imam, da na razpisu uspem?

Vloga vsakega prosilca, ki izpolnjuje razpisne pogoje, se točkuje.  Točkovanje vloge se opravi na podlagi Pravilnika o dodelitvi neprofitnih stanovanj v najem (povezava z aktom!) ter na podlagi razpisnih pogojev, ki jih zajema posamični razpis. Na podlagi zbranega števila točk se oblikujeta prednosti listi A oz. B. 

Na razpisu uspejo prosilci, ki zberejo večje število točk, glede na razpoložljivo število stanovanj.  Prosilec, ki na razpisu uspe, sklene najemno pogodbo za nedoločen čas z neprofitno najemnino.

4. Kako lahko pridobim subvencija za plačilo najemnine?

Za določitev subvencionirane najemnine se pri izračunavanju višine neprofitne najemnine upošteva dejanska površina stanovanja, ki jo najemnik zaseda. Upošteva se do velikosti primerne površine, glede na število oseb po pravilniku iz 87. člena Stanovanjskega zakona. V primeru, če lastnik stanovanja zaračunava nižjo najemnino kot bi jo lahko, se subvencija izračunava od nižje najemnine. Znesek subvencije se obračunava od najemnine brez vpliva rente.

Upravičenci

Do subvencionirane najemnine je upravičen najemnik:

  • v neprofitnem stanovanju,
  • v bivalni enoti (namenjena začasnemu reševanju stanovanjskih potreb socialno ogroženih oseb),
  • v namenskem najemnem stanovanju (stanovanja za starejše, oskrbovana stanovanja, stanovanja za invalide...),
  • v tržnem stanovanju,
  • v hišniškem stanovanju.

Meje dohodka

Meja dohodkov za ugotavljanje upravičenosti do subvencije najemnine je ugotovljeni dohodek najemnika in oseb, ki so navedene v najemni pogodbi, ki ne presega višine njihovega minimalnega dohodka, povečanega za 30 % ugotovljenega dohodka in za znesek neprofitne najemnine, ali za znesek priznane neprofitne najemnine pri tržnih in hišniških stanovanjih.

Višina subvencije

Pri določanju višine subvencije najemnine se upošteva mesečna najemnina brez vpliva lokacije. Upošteva se dejanska velikost stanovanja, vendar ne večja kot znaša primerna velikost glede na število oseb po pravilniku za dodeljevanje subvencionirane najemnine. Najemniku stanovanja, ki je upravičen do subvencionirane najemnine, se subvencija določi v višini razlike med neprofitno najemnino in ugotovljenim dohodkom, zmanjšanim za minimalni dohodek in za 30 % ugotovljenega dohodka. Subvencija se določi največ v višini 80 % neprofitne najemnine.

Subvencija se dodeli naslednji mesec po vložitvi vloge za dodelitev subvencije. Dodeli se za dobo enega leta, v primeru najemne pogodbe sklenjene za krajši čas, pa se dodeli za čas, do izteka najemne pogodbe.

  • Subvencija neprofitne najemnine: lahko znaša največ 80 % neprofitne najemnine. Najemnik plača znižano najemnino, subvencionirani del pa se nakaže neposredno lastniku stanovanja.
  • Subvencija tržne najemnine: je dodeljena najemnikom tržnih stanovanj, ki izpolnjujejo dohodkovni cenzus za pridobitev neprofitnega najemniškega stanovanja in so se prijavili na javni razpis za dodelitev neprofitnega stanovanja v občini stalnega bivališča, razen, če razpisa v občini ni bilo že več kot eno leto. Najemnik je upravičen do subvencije in lastniku plača polno najemnino.

Subvencija  tržne najemnine je mesečni znesek, ki predstavlja razliko med priznano tržno najemnino in priznano neprofitno najemnino. Pri izračunu priznane tržne najemnine se upošteva najvišja tržna najemnina za kvadratni meter stanovanjske površine po statističnih regijah (12 regij – od 4 evrov za m2 do največ 7 evrov za m2). Če pa je dejanska tržna najemnina nižja od priznane tržne najemnine, se upošteva dejanska najemnina. Poleg te subvencije se najemnikom tržnih in hišniških stanovanj prizna še subvencija do priznane neprofitne najemnine na način, kot je določen za subvencijo neprofitne najemnine (torej največ v višini 80 % neprofitne najemnine).

  • Subvencija v hišniškem stanovanju: se dodeli hišnikom, ki so sklenili najemno pogodbo za hišniško stanovanje pred uveljavitvijo Stanovanjskega zakona – pred 19. 10. 1991 in v stanovanju še prebivajo, ter še opravljajo hišniška dela, ali del ne opravljajo več zaradi upokojitve ali razlogov, ki niso nastali po njihovi krivdi in za uporabo stanovanja plačujejo tržno najemnino. Po smrti najemnika hišniškega stanovanja se pravica prizna tudi njegovemu zakoncu ali zunajzakonskemu partnerju. Subvencija za hišniško stanovanje se izračuna na enak način kot subvencija za tržno stanovanje. 
     
5. Kdaj, kam in kako lahko oddam vlogo za subvencijo za najemnino?

Vlogo lahko oddate od 1. 12. 2011 dalje pri centru za socialno delo , kjer imate stalno prebivališče. Vložite jo lahko osebno, po pošti ali elektronsko prek portala e-uprava.

6. Kaj moram narediti, v kolikor želim zamenjati obstoječe najemno stanovanje?

 V kolikor najemnik želi zamenjati stanovanje zaradi spremembe števila družinskih članov oz. zaradi nezmožnosti plačila najemnine, lahko na JSS MOK naslovi vlogo za zamenjavo stanovanja. Vloga se vnese na seznam vlog za zamenjavo stanovanj v lasti JSS MOK, ki je objavljen na oglasni deski sklada.

Zamenjava stanovanj v lasti Javnega stanovanjskega sklada  Mestne občine Koper je možna tudi, v kolikor najemnik sam najde nadomestno najemniško stanovanje v okviru  stanovanjskega fonda  v  lasti sklada in se z zamenjavo strinja tudi najemnik drugega stanovanja ter izpolnjujete ostale pogoje, ki so določeni v Pravilniku o dodelitvi neprofitnih stanovanj v najem.  (Uradni list RS, št. 14/04 in spremembe). Vlogo za soglasje k zamenjavi je potrebno nasloviti na JSS MOK. Predpogoj za obravnavo vloge je poravnana najemnina in obratovalni stroški.
 

7. Kaj moram narediti, v kolikor najemnik neprofitnega stanovanja umre?

Če  najemnik neprofitnega stanovanja umre, mora lastnik stanovanja skleniti najemno pogodbo pod istimi pogoji z zakoncem najemnika ali osebo, s katero je živel v zunajzakonski skupnosti, oziroma z enim od ožjih družinskih članov, če je v času najemnikove smrti dejansko prebival v stanovanju, imel v tem stanovanju prijavljeno stalno bivališče ter bil naveden v najemni pogodbi.

Uporabnik stanovanja naslovi vlogo za sklenitev najemne pogodbe po smrti najemnika na JJS MOK.

8. Ali lahko kot najemnik odkupim neprofitno najemno stanovanje?

JSS MOK zasedenih najemnih stanovanj načeloma ne prodaja.

Za prodajo se odloči le v primerih zelo starih stanovanj, potrebnih celovite prenove in sicer na pobudo najemnika (vloga za prodajo stanovanj). Prodajo posameznega stanovanja je potrebno uvrstiti v plan prodaje, ki ga ob sprejemu poslovnega in finančnega načrta sprejema najprej nadzorni svet JSS MOK, nato pa tudi Občinski svet.
V primeru prodaje se cena določi na podlagi sodne cenitve. Kupnino je potrebno poravnati v enkratnem znesku ob podpisu pogodbe.

9. V stanovanju bi bilo potrebo opraviti določena popravila. Kaj mora storiti najemnik stanovanja?

Najemnik naslovi Vlogo za popravilo stanovanja na JSS MOK. V vlogi natančno opiše problem. Na osnovi vloge bo strokovna služba opravila ogled stanovanja in ustrezno ukrepala.

10. V najemnem stanovanju želim postaviti pregradno steno. Ali moram pridobiti soglasje lastnika?

Za postavitev pregradne stene kot kakršne koli posege v stanovanju je potrebno predhodno pridobiti soglasje lastnika stanovanja. Za soglasje zaprosite tako, da izpolnite obrazec Vloga za izdajo soglasja.

11. Kje lahko pogledam katera vzdrževalna dela so strošek najemnika in katera lastnika stanovanja?

Vsa vzdrževalna dela se obračunavajo skladno z  vsebino Pravilnika o standardih vzdrževanja stanovanjskih stavb in stanovanj (Ur. l. RS, št. 20/04).

12. Ali lahko kot najemnik stanovanja zahtevam oz. opravim odstranitev plinskega priključka, če je stanovanje ogrevano na plin, kuham pa na elektriko?

Najemnik stanovanja se lahko odloči za odstranitev plinskega priključka. Pred odstranitvijo mora najemnik stanovanja pridobiti soglasje lastnika stanovanja. V soglasju za odstranitev plinskega priključka Javni stanovanjski sklad Mestne občine Koper natančno opredeli kako in kdo lahko naredi odstranitev.

Najemnik je ob morebitni izselitvi iz stanovanja dolžan na svoje stroške  poskrbeti za ponovno izvedbo plinskega priključka. Vsi stroški odstranitve so strošek najemnika.