O skladu

Javni stanovanjski sklad Mestne občine Koper, ki je danes osrednja lokalna institucija za izvajanje Nacionalnega stanovanjskega programa na občinski ravni, je bil ustanovljen z namenom:

 • doseganja ciljev na stanovanjskem področju,
 • za uresničevanje nacionalnega stanovanjskega programa, ki določa izhodišča, pogoje in ukrepe aktivne stanovanjske politike,
 • za opravljanje strokovnih nalog v zvezi s pridobivanjem in gospodarjenjem s stanovanji in v zvezi z dodeljevanjem stanovanj,
 • za izvajanje upravnih nalog na stanovanjskem področju.

Na področju stanovanjske oskrbe JSS MOK zagotavlja gradnjo neprofitnih najemnih stanovanj in bivalnih enot, gradnjo oskrbovanih stanovanj in stanovanj za trg namenjenih posameznim ciljnim skupinam, prenovo in vzdrževanje lastnih stanovanj ter stanovanjskih hiš, spodbuja stanovanjsko gradnjo in skrbi za izboljšanje kvalitete obstoječih zasebnih stanovanj.

Javni stanovanjski sklad Mestne občine Koper (JSS MOK), ki ga je Mestna občina Koper ustanovila z Odlokom o ustanovitvi Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Koper (Uradne objave, št. 42/00 in 29/02 ter Uradni list RS, št. 75/04 in 49/05), je pravni naslednik Stanovanjskega sklada Mestne občine Koper (v nadaljevanju pravni prednik), ustanovljenega z Odlokom o ustanovitvi Stanovanjskega sklada Mestne občine Koper z dne 15.6.1995 (matična številka 5839114). Zaradi uskladitve organiziranosti in delovanja JSS MOK z določbami Zakona o javnih skladih (Uradni list RS, št. 77/08 – ZJS-1), je Občinski svet MOK sprejel Odlok o ustanovitvi in organiziranosti Javnega stanovanjskega skleda Mestne občine Koper (Uradni list RS, št. 61/09).

Bistvene naloge Javno stanovanjskega sklada Mestne občine Koper, kot izhajajo iz odloka o njegovi ustanovitvi in organiziranosti, so:

 • pripravljati in izvajati stanovanjski program Mestne občine Koper,
 • investirati in soinvestirati v gradnjo nepremičnin,
 • kupovati ali na drugi način pridobivati stanovanjske hiše, stanovanja in stanovanjske enote, z oddajo katerih zagotavlja predvsem neprofitna najemna stanovanja,
 • poslovati, vzdrževati in gospodariti s stanovanji in z drugimi nepremičninami, ki predstavljajo namensko premoženje javnega sklada,
 • izvajati vse postopke za dodelitve in zamenjave stanovanj,
 • izvajati kreditiranje in dodeljevanje drugih finančnih ugodnosti občanom za reševanje stanovanjske problematike,
 • upravljati s stvarnim premoženjem ustanovitelja in po pooblastilu s premoženjem drugih pravnih oseb,
 • pridobivati kredite za investicije na stanovanjskem področju,
 • opravljati upravne naloge s stanovanjskega področja iz pristojnosti ustanovitelja,
 • prodajati stanovanja,
 • zagotavljati kadrovska in tržna najemna stanovanja,
 • javno – zasebno partnerstvo,
 • opravljati druge zakonske naloge in naloge za izvajanje nacionalnega stanovanjskega programa.