Objava prednostne liste za dodelitev neprofitnih stanovanj - Razpis 2023

Seznam upravičencev, ki se bodo uvrstili na prednostno listo za dodelitev neprofitnih stanovanj v najem, bo javno objavljen na enak način kot razpis (spletna stran www.jss-mok.si in oglasna deska JSS MOK) v mesecu marcu 2024.   

 

Prosilcem bodo vročene odločbe o uvrstitvi oziroma neuvrstitvi na prednostno listo upravičencev. Rok za morebitne pritožbe je 15 dni od prejema odločbe. O pritožbi bo v roku 60 dni odločil župan Mestne občine Koper.

 

Po rešitvi pritožb bo javno objavljen dokončni seznam upravičencev, ki jim bodo dodeljena neprofitna najemna stanovanja.

 

 

Za informacije vezane na objavo javnega razpisa za najem stanovanj Nad dolinsko Blok 1 in Blok 2 v lasti  Stanovanjskega sklada Republike Slovenije spremljajte spletni  naslov www.ssrs.si oziroma www.najem.stanovanjskisklad-rs.si/.

Dodatna pojasnila so na voljo na naslovu: ssrsinfo@ssrs.si ali tel. št. 01/ 47-10-500.