Podzakonski akti

Pravilnik o določitvi vrednosti točke za ugotovitev vrednosti stanovanja
(Ur.l. RS, št. 138/2006)            

Pravilnik o programu izobraževanja in navodilu o usposabljanju za točkovanje stanovanj
(Ur.l. RS, št. 97/2005)

Pravilnik o merilih za ugotavljanje vrednosti stanovanj in stanovanjskih stavb
(Ur.l. RS, št. 127/2004, Ur.l. RS, št. 69/2005)

Pravilnik o minimalnih tehničnih zahtevah, ki jih morajo izpolnjevati bivalne enote, namenjene začasnemu reševanju stanovanjskih potreb socialno ogroženih oseb
(Ur.l. RS, št. 123/2004)

Pravilnik o minimalnih tehničnih zahtevah za graditev oskrbovanih stanovanj za starejše ter o načinu zagotavljanja pogojev za njihovo obratovanje
(Ur.l. RS, št. 110/2004, 81/2009, 17/2011)

Pravilnik o upravljanju večstanovanjskih stavb
(Ur.l. RS, št. 60/2009, 87/2011)

Navodilo o izdelavi poročila o upravnikovem delu
(Ur.l. RS, št. 108/2004)

Pravilnik o standardih vzdrževanja stanovanjskih stavb in stanovanj
(Ur.l. RS, št. 20/2004, 18/2011 )

Pravilnik o dodeljevanju neprofitnih stanovanj v najem
(Ur.l. RS, št. 14/2004, 34/2004, 62/2006, 11/2009, 81/2011)

Uredba o metodologiji za oblikovanje najemnin v neprofitnih stanovanjih ter merilih in postopku za uveljavljanje subvencioniranih najemnin
(Ur.l. RS, št. 131/2003 142/2004, 99/2008, 62/2010-ZUPJS, 79/2015)

Uredba o označevanju stanovanj in stanovanjskih enot
(Ur.l. RS, št. 63/2006)

Pravilnik o minimalnih tehničnih zahtevah za graditev stanovanjskih stavb in stanovanj
(Ur.l. RS, št. 1/2011)

Pravilnik o zahtevah za zagotavljanje neoviranega dostopa, vstopa in uporabe objektov v javni rabi ter večstanovanjskih stavb
(Ur.l. RS, št. 97/2003, 77/2009 Odl.US: U-I-138/08-9)

Pravilnik o merilih za določitev prispevka etažnega lastnika v rezervni sklad in najnižji vrednosti prispevka
(Ur.l. RS, št. 11/2004, Ur.l. RS, št. 18/2007 Skl.US: U-I-70/04-18, 60/2009 )

Uredba o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja
(Ur.l. RS, št. 76/2005, 119/2007, 95/2011 )