Splošno

Zakon o javnih skladih (ZJS-1)
(Ur.l. RS, št. 77/08, 8/10)

Zakon o splošnem upravnem postopku (ZUP)
(uradno prečiščeno besedilo ZUP-UPB2, Ur.l. RS, št. 24/06, 105/06-ZUS-1, 126/2007, 65/2008, 47/2009 Odl.US: U-I-54/06-32 (48/2009 popr.), 8/2010

Stanovanjski zakon (SZ-1)
(Ur.l. RS, št. 69/03, 18/04-ZVKSES, 47/06-ZEN, 9/07 Odl. US, 18/07 Skl. US, 45/08-ZVEtL, 57/08, 90/09 Odl. US), Odl.US: U-I-128/08-23, Up-933/08-18, 62/2010-ZUPJS, 56/2011 Odl.US: U-I-255/09-14, 87/2011

Zakon o varstvu kupcev stanovanj in enostanovanjskih stavb (ZVKSES)
(Ur.l. RS, št. 18/04)

Zakon o nacionalni stanovanjski varčevalni shemi in subvencijah mladim družinam za prvo reševanje stanovanjskega vprašanja (ZNSVS)
(uradno prečiščeno besedilo ZNSVS-UPB2; Ur.l. RS št. 96/07)

Zakon o evidentiranju nepremičnin (ZEN)
(Ur.l. RS, št. 47/2006, Ur.l. RS, št. 65/2007 Odl.US: U-I-464/06-13)

Stvarnopravni zakonik (SPZ)
Ur.l. RS, št. 87/2002, Ur.l. RS, št. 18/2007 Skl.US: U-I-70/04-18

Zakon o javnem naročanju (ZJN-2)
(Ur.l. RS, št. 128/2006 Ur.l. RS, št. 16/2008, 19/2010, 18/2011)

Zakon o izvršbi in zavarovanju (ZIZ)
(uradno prečiščeno besedilo ZIZ-UPB4; Ur.l. RS, št.  3/2007-UPB4, 93/2007, 6/2008 Skl.US: U-I-354/07-6, 37/2008-ZST-1, 45/2008-ZArbit, 113/2008 Odl.US: U-I-344/06-11, 28/2009, 47/2009 Odl.US: U-I-54/06-32 (48/2009 popr.), 57/2009 Skl.US: Up-1801/08-10, U-I-237/08-10, 51/2010, 26/2011

Zakon o pravdnem postopku (ZPP)
(uradno prečiščeno besedilo ZPP-UPB3; Ur.l. RS, št.73/2007-UPB3, 101/2007 Odl.US: Up-679/06-66, U-I-20/07, 102/2007 Odl.US: Up-2089/06-31, U-I-106/07, 45/2008-ZArbit, 45/2008, 62/2008 Skl.US: U-I-275/06-7, Up-811/07-7, 111/2008 Odl.US: U-I-146/07-34, 116/2008 Skl.US: U-I-253/07-6, Up-2118/06-6, 121/2008 Skl.US: U-I-279/08-8, 47/2009 Odl.US: U-I-54/06-32 (48/2009 popr.), 57/2009 Odl.US: U-I-279/08-14, 12/2010 Odl.US: U-I-164/09-13, 49/2010 Odl.US: U-I-8/10-10, 50/2010 Odl.US: U-I-200/09-14, 107/2010 Odl.US: U-I-161/10-12, 43/2011, 58/2011 Odl.US: U-I-277/09-8, Up-1333/09-7, U-I-287/09-10, Up-1375/09-9)

Zakon o graditvi objektov (ZGO-1)
(uradno prečiščeno besedilo ZGO-1-UPB1; Ur.l. RS, št.102/2004-UPB1 (14/2005 popr.), 92/2005-ZJC-B, 93/2005-ZVMS, 111/2005 Odl.US: U-I-150-04-19, 120/2006 Odl.US: U-I-286/04-46, 126/2007, 57/2009 Skl.US: U-I-165/09-8, 108/2009, 61/2010-ZRud-1 (62/2010 popr.), 20/2011 Odl.US: U-I-165/09-34)

Zakon o dostopu do informacij javnega značaja (ZDIJZ)
(uradno prečiščeno besedilo ZDIJZ-UPB2; Uradni list RS, št. 51/06, 117/06 – ZdavP-2)

Zakon o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1)
(Ur.l. RS 86/04, 113/05 – ZinfP, 51/07, 67/07, 94/2007-UPB1)