Kako do stanovanja?

  • Neprofitno stanovanje v lasti Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Koper je možno pridobiti v najem le na podlagi javnega razpisa. Na razpis lahko kandidirajo državljani Republike Slovenije s stalnim bivanjem v Mestni občini Koper.
  • Glede na dohodek se oblikujeta dve prednostni listi, lista A za prosilce z nižjimi dohodki in lista B za prosilce z višjimi dohodki, ki so zavezanci za plačilo varščine in lastne udeležbe.
  • Obrazec vloge za dodelitev neprofitnega stanovanja v najem je na razpolago v času razpisa, se pravi takrat, ko je razpis objavljen.
  • Vloga vsakega prosilca, ki izpolnjuje razpisne pogoje, se točkuje.  Točkovanje vloge se opravi na podlagi Pravilnika o dodelitvi neprofitnih stanovanj v najem ter na podlagi razpisnih pogojev, ki jih zajema posamični razpis. Na podlagi zbranega števila točk se oblikujeta prednosti listi A oz. B. 
  • Na razpisu uspejo prosilci, ki zberejo večje število točk, glede na razpoložljivo število stanovanj.  Prosilec, ki na razpisu uspe, sklene najemno pogodbo za nedoločen čas z neprofitno najemnino.