Razpisi

Številka: 3520-2/2019

Datum: 7. 2. 2019

 

VSEM ZAINTERESIRANIM KUPCEM

 

Zadeva:          Namera za prodajo nepremičnine po metodi neposredne pogodbe

 

Javni stanovanjski sklad Mestne občine Koper, Verdijeva ulica 10, Koper  na podlagi 52. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/2018), v povezavi z 19. členom Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 31/2018)

                                                                                                                                

 

OBJAVLJA NAMERO O SKLENITVI NEPOSREDNE POGODBE O PRODAJI NEPREMIČNEGA PREMOŽENJA

 

  1. Osnovni podatki

 

Postopek prodaje se vodi skladno z 52. členom Zakona o premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/2018), v povezavi z 19. členom Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 31/2018), kot faza: pogajanja z zainteresiranimi kupci za sklenitev neposredne pogodbe.

 

  1. Predmet prodaje

 

Predmet prodaje je:

 

  1. solastniški delež na nepremičnini, in sicer v naravi zasedena stanovanjska hiša na naslovu Pomjan 16, Šmarje, ki leži na parc. št. 3467/0 k.o. Pomjan, ID znak: 2609-3467, posamezni del št. ID: 2609-104-1, v skupni izmeri 156,80 m2 . Predmet prodaje je 2931/10000 delež od celote predmetne nepremičnine.

 

Nepremičnino ima na podlagi najemne pogodbe za nedoločen čas za neprofitno najemnino  v najemu solastnik preostalega dela predmetne nepremičnine. Deleži na nepremičnini niso zemljiškoknjižno urejeni.

 

Solastnik nepremičnine ima skladno s 3. odst. 66. člena SPZ predkupno pravico.

 

  1. Ponudbena cena

 

  1. za delež nepremičnine pod točko 1. z ID znakom 2609-104-1 ne sme biti nižja od 32.530,00 EUR.

 

Navedene cene ne vključujejo 2% davka na promet z nepremičninami, ki ga plača kupec.

 

  1. Sklenitev pogodbe

 

V kolikor bo prodajalec prejel več ponudb, se bodo z zainteresiranimi ponudniki opravila pogajanja o ceni in o drugih pogojih pravnega posla. Cena in drugi elementi ponudbe, pisno ponujeni oz. na pogajanjih, so zavezujoči. Vse stroške s prenosom (overitve, takse, vpis v zemljiško knjigo in drugo) plača kupec. Nepremičnina bo prodana po načelu videno – kupljeno, zato morebitne reklamacije po sklenitvi prodajne pogodbe ne bodo upoštevane.

 

JSS MOK si pridržuje pravico, da lahko do sklenitve pravnega posla, brez odškodninske odgovornosti, kadarkoli prekine oz. ustavi postopek prodaje, ne da bi za to navedel razloge.

 

Neposredna pogodba bo z izbranim ponudnikom sklenjena najkasneje v roku 15 dni po pozivu s strani prodajalca.

 

  1. Način in rok plačila kupnine

 

Kupnina se plača najkasneje v 30-ih dneh od sklenitve pogodbe.

 

Plačilo celotne kupnine v določenem roku je bistvena sestavina pravnega posla.

 

  1. Pogoji in način oddaje ponudbe

 

Pri zbiranju ponudb lahko sodelujejo pravne in fizične osebe, ki v skladu s pravnim redom Republike Slovenije lahko postanejo lastniki nepremičnin.

 

Prodajalec bo upošteval vse ponudbe, ki bodo poslane oz. osebno dostavljene najkasneje do       28. 2. 2019 do 12. ure na naslov Javni stanovanjski sklad Mestne občine Koper, Verdijeva ulica 10, Koper. Na pisemski ovojnici mora biti vidna oznaka »PONUDBA – NE ODPIRAJ« z navedbo »Prodaja nepremičnine-Pomjan 16«. Na hrbtni strani mora biti naslov pošiljatelja.

 

Ponudnik mora v ponudbi oz. izjavi (Priloga objave), ki bo lastnoročno podpisana, poleg predmeta prodaje, ponujene cene, navesti tudi osebne in kontaktne podatke.

 

Ponudbe prispele oz. predložene po izteku roka bodo izločene iz postopka. Odpiranje ponudb, ki bo 4. 3. 2019 ob 10. uri, ne bo javno. Ponudniki bodo o rezultatih zbiranja ponudb obveščeni najkasneje v roku 14 dni po odpiranju ponudb.

 

  1. Dodatna pojasnila

 

Za podrobnejše informacije o predmetu prodaje je kontaktna oseba Tanja Kokole, ki je  dosegljiva na tel. št. 05/96-99-420 oz. e-naslovu: tanja.kokole@jss-mok.si.

 

 

Datum objave:

Koper, 7. 2. 2019                                                                               JSS MOK

                                                                                                            Direktor

                                                                                                         Goran Malenić