Namero o sklenitvi neposredne menjalne pogodbe

Datum: 7. 5. 2019

 

Zadeva:          Namera za menjavo nepremičnin po metodi neposredne pogodbe

 

Javni stanovanjski sklad Mestne občine Koper, Verdijeva ulica 10, Koper na podlagi           52.  in 55. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/2018), v povezavi z 19. členom Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 31/2018) objavlja

                                                                                                                                

NAMERO O SKLENITVI NEPOSREDNE MENJALNE POGODBE  

 

  1. Osnovni podatki

 

Postopek menjave se vodi skladno z 52. členom Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/2018), v povezavi z 19. členom Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 31/2018).

 

  1. Predmet menjave

 

Javni stanovanjski sklad Mestne občine Koper (v nadaljevanju: JSS MOK) bo menjal:

 

del stavbe z ID znakom 2605-823-9, in sicer v naravi klet v večstanovanjskem objektu na naslovu Izolska vrata 6, Koper, v skupni izmeri 14,00 m2 .

za

del stavbe z ID znakom 2605-823-13, in sicer v naravi klet v večstanovanjskem objektu na naslovu Izolska vrata 6, Koper, v skupni izmeri 10,90 m2 .

 

Nepremičnino last JSS MOK brez pravne podlage uporablja lastnik druge nepremičnine, ki je predmet menjave. V obeh nepremičninah, ki so predmet menjave, so bila s strani drugega lastnika izvedena določena lastna vlaganja, ki pa se pri menjavi ne upoštevajo.

 

  1. Vrednost nepremičnin

 

  1. Vrednost nepremičnine v lasti JSS MOK, z ID znakom 2605-823-9 znaša 5.200,00 EUR.

 

  1. Vrednost nepremičnine z ID znakom 2605-823-13 znaša 4.500,00 EUR.

 

Navedene cene ne vključujejo davka na promet z nepremičninami, ki ga za obe nepremičnini plača druga pogodbena  stranka.

 

Druga pogodbena stranka mora JSS MOK plačati tudi razliko v vrednosti nepremičnin, v skupni višini 700,00 EUR.

 

  1. Sklenitev pogodbe

 

Menjava navedenih nepremičnin bo po poteku 20 dni od objave te namere na spletni strani JSS MOK, izvršila z neposredno menjalno pogodbo med JSS MOK in lastnikom posameznega dela, ki je predmet menjave. Menjalna pogodba bo sklenjena najkasneje v roku 15 dni od poziva s strani JSS MOK. Vse stroške s prenosom (overitve, takse, vpis v zemljiško knjigo in drugo) nosi druga pogodbena stranka. Nepremičnini se menjujeta po načelu videno – kupljeno, zato morebitni zahtevki po sklenitvi menjalne pogodbe ne bodo upoštevani oz. bodo zavrnjeni kot neutemeljeni.

Neposredna pogodba bo z izbranim ponudnikom sklenjena najkasneje v roku 15 dni po pozivu s strani JSS MOK.

 

  1. Način in rok plačila kupnine

 

Del kupnine oz. razlika v vrednosti nepremičnin, mora biti poravnana najkasneje v 30-ih dneh od sklenitve pogodbe oz. izdaje računa s strani JSS MOK.

 

Plačilo dela kupnine oz. razlike v vrednosti nepremičnin v določenem roku, je bistvena sestavina pravnega posla.

 

  1. Rok za prijavo

 

Pri zbiranju ponudb lahko sodelujejo pravne in fizične osebe, ki v skladu s pravnim redom Republike Slovenije lahko postanejo lastniki nepremičnin.

 

JSS MOK bo upošteval vse prijave na namero, ki bodo poslane oz. osebno dostavljene najkasneje do 27. 5. 2019 do 12. ure na naslov Javni stanovanjski sklad Mestne občine Koper, Verdijeva ulica 10, Koper. Na pisemski ovojnici mora biti vidna oznaka »PONUDBA – NE ODPIRAJ« z navedbo »Menjava nepremičnine-maj 2019«. Na hrbtni strani mora biti naslov pošiljatelja.

 

Ponudnik mora v prijavi oz. izjavi (Priloga objave), ki bo lastnoročno podpisana, poleg predmeta menjave, ponujene cene, navesti tudi osebne in kontaktne podatke.

 

Prijave prispele oz. predložene po izteku roka bodo izločene iz postopka. Odpiranje prijav, ki bo 29. 5. 2019 ob 10. uri, ne bo javno.

 

  1. Dodatna pojasnila

 

Kontaktna oseba za dodatne informacije o predmetnih nepremičninah je Tanja Kokole, ki je  dosegljiva na tel. št. 05/96-99-420 oz. e-naslovu: tanja.kokole@jss-mok.si.

 

JSS MOK si pridržuje pravico, da lahko do sklenitve pravnega posla, brez odškodninske odgovornosti, kadarkoli prekine oz. ustavi postopek menjave, ne da bi za to navedel razloge.

 

Datum objave:

7. 5. 2019                                                                                           JSS MOK

                                                                                                            Direktor

                                                                                                         Goran Malenić