Javno naročilo po postopku naročila male vrednosti - gradnje; Prenova stanovanj JSS Mestne občine Koper v starem mestnem jedru Kopra

Prenova stanovanj JSS Mestne občine Koper v starem mestnem jedru Kopra

Rok prijave: 11. 3. 2020

Datum objave: 7. 2. 2020

 

POVABILO K SODELOVANJU

Naročnik, Javni stanovanjski sklad Mestne občine Koper, v skladu z določili Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15 in 14/18, v nadaljevanju ZJN-3), vabi vse zainteresirane ponudnike, da skladno z dokumentacijo predložijo ponudbe za »Prenovo stanovanj JSS Mestne občine Koper v starem mestnem jedru Kopra«.

Naročnik bo sklenil pogodbo z najugodnejšim ponudnikom.

Obseg navedenih del je razviden iz popisa del v tej dokumentaciji.

Postopek se izvaja v skladu z veljavno zakonodajo. Ponudnik mora glede na predmet javnega naročila izpolnjevati in upoštevati tudi vse določbe, ki jih glede na predmet javnega naročila predpisuje veljavna zakonodaja.

Ponudbena dokumentacija mora biti sestavljena v skladu z določili tega povabila in navodil.

Ponudba se šteje za pravočasno oddano, če jo naročnik prejme preko sistema e-JN https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=15969 najkasneje do 11. 3. 2020 do 9.00 ure.

Za oddano ponudbo se šteje ponudba, ki je v informacijskem sistemu e-JN označena s statusom »ODDANO«.

                                                                                                                                    

                                                                                V.d. direktorice:

                                                                                      Mojca Hilj Trivić, l.r.